Carmelinedda. U duluri di na matri, racconto di Santa Franco, in antologia per le scuole siciliane

Il racconto di Santa Franca, Carmelinedda in un’antologia letteraria per lo studio della lingua e cultura siciliana, docenti liceo Umberto I di palermo.

Antonella Chinnici, Alessandra Colonna Romano e Daniela Musumeci del liceo classico Umberto I di Palermo hanno curato un’antologia letteraria per le scuole superiori.
L’antologia contiene il racconto Carmelinedda, di Santa Franco, da noi pubblicato nel libro Donne di Zagara.
L’iniziativa della scuola rientra in un progetto per l’attuazione della legge regionale per l’insegnamento della lingua e cultura siciliana, previsto dalla legge regionale n. 9 del 2011.
Condividiamo la gioia dell’autrice per questo prestigioso riconoscimento. La consideriamo davvero meritevole di figurare con i grandi nomi della letteratura siciliana, Pirandello Sciascia, Verga, come ella dice e con dividiamo con lei l’apprezzamento per la scelta di Carmelinedda, tra i tanti racconti del nostro Donne di Zagara.

In questo racconto Santa Franco raggiunge l’apice della sua scrittura da tragedia greca: canta di una madre addolorata che grida alla Madonna la sua rabbia contro la crudele violenza agro-pastorale, in quella Sicilia dove e quando la vita di tre bambini valeva meno del danno dei morsi di tre capre agli alberi di ulivi di un piccolo proprietario di paese.
Canta l’autrice, sì, giacché la sua narrazione è come accompagnata da una cetra, e il ritmo della lingua è una musica, antica, anzi moderna. Senza tempo, e dunque classica.

Ma ecco il racconto:

Carmelinedda
U duluri di na matri

– Carmelinedda parra, ràpila sta vucca, fallu nésciri stu lamientu, un t’u tèniri dintra, ti macìna lu cori, ti nturciunìa li vudedda, ti spappulìa l’arma.
– Carmelinedda aìsili st’uocchi, talìimi, fallu pi mia, ràpili st’uocchi, falli parrari, falli gridari, falli chiànciri, ci sugnu ia cu tia, t’aiutu ia a purtari stu duluri, i mo spaddi un su cchiù chiddi di na vota, è veru, pàrunu nichi, ma divièntunu granni pi tia, un càrricu sannu purtari!
Ma Carmelinedda un parrava, la so vuci un putìva nesciri, era ncatinata dintra, stritta stritta, mancu nu lamientu, na lacrima, nu suspiru.
Li so uocchi èrunu sicchi, erunu piersi… un sintivunu cumannu, lu so cori nveci taliava, taliava luntanu, luntanu…
Era bieddu Pippineddu, era àutu, i spaddi ranni, assumigliava a so nannu, tutti ci’u dicìvunu. Aviva l’uocchi nìvuri, nìvuri comu a pici, uocchi di rispiettu parìvunu, quannu taliava purtava suggizioni, ma no a mia, quannu taliava a mia addivintàvunu duci, si squagliàvunu.
– Mamà – chiamava, quannu rapiva la porta, e pariva meli la so vuci.
Aviva li capiddi curvini, lisci, mpumatati.
Piaciva a tutti, ranni e picciriddi; li fimmineddi niscìvunu pazzi pi iddu, ia mi n’accurgiva quannu niscìvumu di la missa, aisàvunu l’uocchi di nterra e circavunu li so, ma iddu nenti, nun li taliava. Ia u sapiva, però, ca a iddu ci piaciva Rusulina, na picciotta sapurita, seria, cuscinziusa, fìmmina di casa, orfana di matri cu du fratuzza nichi che idda si l’addrivava comu na sciocca cu li puddicina.
Alfio, unn’era bieddu comu a so frati, era chiùcurtu, ma quannu ridiva pariva ca cantava, se trasiva dintra di na casa ridìvunu li mura, la so risata spaccava l’aria, sempri prontu a sunari ufiscaliettu.
Certi voti mi faciva abballari, ia circava d’alluntanallu, m’affruntava… divintava russa, russa, ma mi piaciva, mi pariva che era leggia, leggia, chiudiva l’uocchi e mi faciva annacari e mi sintiva coma a na picciridda.
Iachineddu era u chiù nicu, malu era! Un ni manciava di scola, i so frati avìssuru vulutu fallu studiari… unu cu chiucciu a littra nda la nostra famiglia n’avissu aggiuvatu, n’avìssumu livatu lu pani di la vucca, ma iddu nenti, ci piaciva iri ncampagna, stari all’aria aperta, ch’i so frati.
Na matina partieru da casa tutti tri, mo maritu, Rusariu, avìa la frevi, mischinazzu, un ci la faciva, li so ossa èrunu camuliati, quantu friddu, quantu acqua avìvanu pigghiatu li carnuzzi sua!
Unn’era tantu viecchiu, certu cu mia si livava deci anni, ma pariva mo patri, povirieddu!
Dda matina l’aria era sirena, ma c’era friddu, un friddu ca ti percia l’ossa, ia ci diciva a li carusi:
– Stati n’ atr’anticchia, fati quadiari l’aria e puoi partiti.
Pariva che lu cori mi parrava e mi diciva:
– Tiènuli stritti, stritti sti to figli, unn’i lassari, cu tia falli stari, dintra lu to ventri.
Ma iddi nenti, un mi vòsuru ascutari. Li picurieddi aspittavunu e puoi c’erano li tri
crapi disgraziati, chi facìvunu sempri dannu, li malèfiche, avìvunu na manìa pi l’àrbari d’oliva di mastru Caliddu, ca pariva avìssuru lu meli.
Quantu colliri ni fìciuru pigliari sti diavuli! Parivunu tri fimmini mpazzuti, lu fuocu nta li cosci avìvunu e scappàvunu, scappàvunu sempri e quantu dannu facìvunu nda li campagni d’atri.
– Cocchi vota na mala jurnata ni fannu passari!
Ma ammazzari nenti, i capritteddi prima avìvunu a figliari, pi la Simana Santa l’avìvumu a vìnniri, 
e cu li sordi, quattru seggi nuovi n’avìvumu accattari.
Na botta nda ll’aria, e puoi n’atra e n’atra appriessu, spaccaru li mo pinsera, mi misi a cùrriri, li capiddi scarminiati, l’uocchi pi di fora, li vrazza apierti, comu pi dàrimi forza, nu lamientu mi nisciva nda lu cori.
– Figghi mia unni siti? Fàtimi sèntiri la vuci!
Ma l’aria era ferma, mmòbbili, puru l’ocieddi s’avìvunu zittutu, pariva ca lu suli s’avìa ammucciatu, aviva divintatu tuttu nivuru e scuru.
– Madunnuzza bedda, facìtimi sta grazia, faciti ca unn’è veru chidda ca lu cori mia pari ca vidi, vui ca capiti lu duluri di na matri, liberati li mo poviri pinsera, facìtimi cuntenta pi na vota, ascutati sta priera!
E mentri a la Madonna ia priava, li vitti, tutti tri, ittati nterra, parìvunu robbi viecchi, malannati, unu ncapu all’atru, parìvunu abbrazzati.
– Chisti un puonnu essiri li mo figli, sti robbi viecchi malannati… Tu un si’ Pippinu, chisti un ponnu èssiri li to uocchi… e tu Alfiuzzu mia, parra, ridi, canta, fammi abballari… Iachinieddu arrispunni, fammi abbiliari, fammi gridari, parra, almenu tu, fatti sintiri, fallu pi mia, fallu pi sta matruzza tua!
Ma sulu la mo vuci si sintìa, e lu mo cori mpazzutu ca battiva.
Ora mo matri m’addumanna di parrari, di chiànciri, di vuciari. Ma comu fazzu a falla accuntintari, comu fazzu a cummincilla ca la mo vita la lassaiu dda dintra, dda matina, miezzu a lusangu chi scurrìa di li mo figli.
Ora, se tu Madunnuzza beni vuliva a sta to figlia,la facìa mòriri dda matina senza duolo, la lassavi ddà, miezzu a ddu sangu, nveci m’arritruovo nda li vivi a sèntiri lu lamientu di mo matri, mentri iu sugnu ccà, morta, murìu dda matina, e chiddu ca ora vui viditi, sunnu sulu l’ossa camuliati di na matri.

 

 

 

Published by